Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich sięga 1946 roku, kiedy to Kuratorium Okręgu Śląsko - Dąbrowskiego w Katowicach otworzyło na terenie Strzelec Opolskich Publiczną Średnia Szkołę Zawodową. Na jej siedzibę władze miasta przeznaczyły jedno pomieszczenie w starej karczmie przy ul. Kozielskiej, należącej do pana Klimka( źródła nie podają jego imienia). W 1947 roku szkołę przeniesiono do budynku znajdującego się przy ulicy Kozielskiej. Szkoła zyskała dodatkowe pomieszczenie, jednak ten fakt nie wpłynął na polepszenie warunków pracy, ponieważ nastąpił znaczący wzrost liczby uczniów. 

  

W roku szkolnym 1947/48 szkołę przeniesiono na ulicę Strzelców Bytomskich 8 i przemianowano na Gimnazjum Przemysłowe, zaś we wrześniu 1950 roku na Państwowe Gimnazjum Mechaniczne.


W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej i Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Strzelcach Opolskich, nowa placówka otrzymała nazwę Zasadniczej Szkoły Metalowo - Budowlanej.
 Ze względu na duży wzrost uczniów, w roku szkolnym 1948/49 szkołę przeniesiono do budynku, którego historia sięga okresu międzywojennego, kiedy to powstała szkoła zawodowa dla dziewcząt prowadzona przez siostry zakonne, zwana św. Anny. Szkoła przygotowywała dziewczęta do przyszłego życia rodzinnego, kształcąc między innymi w zawodach: krawcowej, kucharki, kelnerki, fryzjerki, dowodem tego są herby tych zawodów widniejące do dnia dzisiejszego nad oknami budynku przy ulicy Kościuszki 8.

 


Po II wojnie światowej umieszczono w budynku gimnazjum koedukacyjne, które jesienią 1948 przeniesiono do nowego gmachu przy ul. Krakowskiej.
 W roku szkolnym 1953/54 Zasadniczą Szkołę Metalowo-Budowlaną przemianowano na Zasadniczą Szkołą Modernizacji Rolnictwa a następnie od roku 1956/57 na Zasadniczą Szkołę Metalową. Po tych licznych zmianach organizacyjnych wykrystalizowała się wreszcie w 1962 roku nowa placówka obejmująca: pięcioletnie Technikum Mechaniczne dla niepracujących i trzyletnie dla niepracujących, trzyletnie dla pracujących oraz Zasadniczą Szkołę Metalową dla niepracujacych i pracujacych.


W roku szkolnym 1962/63 szkoła otrzymała duże nowoczesne warsztaty szkolne z 124 stanowiskami i 80 stanowiskami maszynowymi.
 1 września 1964r Technikum Mechaniczne i Zasadniczą Szkołę Metalową przeniesiono z budynku przy ul. Kościuszki 8 do nowego gmachu szkolnego posiadającego 16 sal lekcyjnych i szereg pomieszczeń towarzyszących. Obiekt ten powstał ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół jako pomnik Tysiąclecia, ogólny koszt budowy szkoły, warsztatów wraz z wyposażeniem, budową kotłowni i infrastruktury wyniósł około 24 mln.zł.

              

We wrześniu 1958 roku powstała w Strzelcach Opolskich 3 letnia Zasadnicza Szkoła Gospodarczo-Handlowa zlokalizowana w domu dziecka przy ul. Matejki, która 1 września 1961 została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Od roku 1964 zajęła ona pomieszczenia w budynku przy ulicy Kościuszki, opuszczonym przez Technikum Mechaniczne i Zasadniczą Szkołę Metalową
      
W dniu 1 września 1973 następuje połączenie szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Metalowej w jedna szkołę, która otrzymuje nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację.
Szkoła została zlokalizowana w budynku przy ulicy Kościuszki 8 i budynku na terenie szkolnym przy ulicy Powstańców Śląskich 3.

 

Opracował Eugeniusz Szymaniec