Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
to nowoczesne kształcenie zawodowe dla dorosłych

INFORMACJE O KKZ:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji .  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. Nauka jest bezpłatna.
Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.


Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji  i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym.   Istnieje  możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).


UCZESTNICY:
•    Osoby dorosłe o dowolnym poziomie wykształcenia
•    Osoby czynne zawodowo, pozostające bez pracy, studenci, pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

NASZE ATUTY:
•    Kształcenie bezpłatne
•    System zaoczny (piątek 15.00-20.00, sobota 8.00-17.00)
•    Wykorzystanie kształcenia na odległość (do 20 % zajęć słuchacz realizuje w formie e-learningowej, nie wychodząc z domu)
•    Tworzenie indywidulanej ścieżki planowania kariery, możliwość zaliczania wcześniejszych efektów i skracania czasu trwania kursu
•    Możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia ogólnego w naszym  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

NABÓR SŁUCHACZY:

•    Przyjmowanie wniosków: 3 listopada 2014 roku -  9 stycznia 2015 roku
•    Postępowanie rekrutacyjne komisji rekrutacyjnej: 12 stycznia 2015 roku


Wzór wniosku znajduje się na stronie www.ckziu-strzelce.pl

 

NASZA OFERTA 

(Po wybraniu nazwy kwalifikacji napisanej kursywą, można przeczytać dokładniejszy opis kwalifikacji)

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Kurs, który trzeba jeszcze ukończyć, aby zdobyć tytuł technika

Liczba godzin

Czas trwania w miesiącach

A.18

Prowadzenie sprzedaży

sprzedawca

A.22

585

12

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

fryzjer

A.23

683

14

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

fototechnik

A.25

683

14

A.21

Prowadzenie działalnosci informacyjno-bibliograficznej

technik ksiegarstwa

A.18

371

8

A.22

Prowadzenie działałności handlowej

technik handlowiec

A.18

423

9

A.23

Projektowanie fryzur

technik usług fryzjerskich

A.19

358

8

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

technik cyfrowych procesów graficznych

A.54, A.55

390

8

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

technik organizacji reklamy

A.27

462

10

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

technik organizacji reklamy

A.26

598

12

A.28

Organizacja i nadzorowanie transportu

technik spedytor

A.29

657

14

A.29

Obsługa klientów i kontrahentów

technik spedytor

A.28

462

10

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

technik logistyk

A.31, A.32

514

11

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów produkcji

technik logistyk

A.30, A.32

443

10

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

technik logistyk

A.31, A.32

404

9

A.35

Planowanie i prowadzenie działalnosci w organizacji

technik ekonomista

A.36

488

10

A.36

Prowadzenie rachunkowości

technik ekonomista

A.35

520

11

A.54

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

technik cyfrowych procesów graficznych

A.25, A.55

436

9

A.55

Drukowanie cyfrowe

technik cyfrowych procesów graficznych

A.25, A.54

390

8

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

technik rachunkowości

A.36

540

11

A.66

Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

technik usług pocztowych i finansowych

A.67

313

7

A.67

Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

technik usług pocztowych i finansowych

A.66

280

6

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik administracji

 

774

16

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik informatyk

E12, E13

449

10

E.18

Ekslopatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

technik mechatronik

E.3, E.19

534

11

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

technik mechatronik

E.3, E.18

553

12

E.20

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

technik elektronik

E.6

618

13

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik elektryk

E.7, E.8

390

8

E.3

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

monter mechatronik

 

605

13

E.4

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

monter mechatronik

 

488

10

E.6

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

monter-elektronik

 

488

10

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

elektryk

 

521

11

M.17

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

651

14

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

 

533

11

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

operator obrabiarek skrawających

M.44

683

14

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

ślusarz

M.44

618

13

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik mechanik

M.17 lub M.19 lub M.20

378

8

R.26

Wykonywanie kompozycji florystycznych

florysta

 

442

10

R.6

Organizacja i prowadzenie przedsiebiorstwa w agrobiznesie

technik agrobiznesu

R.3

455

10

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

kelner

T.9

508

11

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

technik hotelarstwa

T.12

566

12

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

technik hotelarstwa

T.11

462

10

T.13

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

technik obsługi turystycznej

T.14

456

10

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

technik obsługi turystycznej

T.13

456

10

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6

442

10

T.4

Produkcja wyrobów cukierniczych

cukiernik

 

651

14

T.6

Sporządzanie potraw i napojów

kucharz

 

650

14

T.7

Prowadzenie działalności turystycznej

technik turystyki wiejskiej

T.8

410

9

T.8

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

technik turystyki wiejskiej

T.9

572

12

T.9

Wykonywanie usług kelnerskich

kelner

T.10

508

11